top of page

1. ห้ามเผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรในทุกช่องทางและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ, เสียง, วิดีโอ หรืออื่น ๆ

2. เนื้อหา, เสียง และวิดีโอในการบรรยาย เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

3. เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยาย กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและเสียงอุปกรณ์ทุกชนิด และงดคุยโทรศัพท์ภายในห้องอบรม

4. สามารถจดบันทึกได้ โดยทุกหลักสูตรจะมีสมุดและปากกาให้ทุกที่นั่ง

5. การให้บริการในทุกหลักสูตร จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) จะไม่ถ่ายภาพหรือสัมภาษณ์ผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ได้อนุญาต

Course Policy

นโยบายในการเข้าร่วมหลักสูตร

bottom of page