top of page

1. คุณธรรมนำการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีงาม มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ต่อ ลูกค้า/คู่ค้า ไม่โจมตีคู่แข่ง

2. เป็นที่พึ่งระยะยาว : ใส่ใจและเต็มใจช่วยเหลือ ลูกค้า/คู่ค้า ยึดมั่นในอุดมการณ์ หนักแน่นในจุดยืน ไม่ทอดทิ้ง ลูกค้า/คู่ค้า ยึดมั่นในสัญญา

3. วัดผลได้และยั่งยืน : ให้บริการด้วยวิธีการที่วัดผลได้ พา ลูกค้า/คู่ค้า มุ่งไปสู่ความยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

4. พัฒนาต่อเนื่อง : ปรับตัว, ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง และพัฒนา สินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

5. พึ่งพาตัวเองได้ : ใส่ใจในผลประโยชน์ของ ลูกค้า/คู่ค้า สนับสนุนและส่งเสริมให้ ลูกค้า/คู่ค้า สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

Core Values

ค่านิยมหลัก

bottom of page