TERMS

OF SERVICE

การเข้าร่วมเวิร์คช็อป

 

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์คช็อป เฉพาะลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปเท่านั้น
   

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเวิร์คช็อป เฉพาะท่านที่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เท่านั้น
   

 3. ท่านที่ลงทะเบียนคอร์สที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช็อปเอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียน จะไม่สามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปได้ เนื่องจากผิดขั้นตอนของการโค้ชชิ่งและยังไม่เข้าใจกลยุทธ์
   

 4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์คช็อป ไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้
   

 5. การเข้าร่วมเวิร์คช็อป จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
   

 6. คุณอลงกรณ์ ดอกดวง จะเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน
   

 7. การมาเข้าร่วมเวิร์คช็อป เป็นความสมัครใจของแต่ละท่าน โดยทางบริษัทไม่ได้บังคับ

การเป็น AE อิสระ

 

ต่อไปนี้เป็น ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

 

 1. AE อิสระ ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการใด ๆ ให้กับ AE อิสระ
   

 2. AE อิสระ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำงานของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก เป็นต้น
   

 3. AE อิสระ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อ ของลูกค้าที่ตนดูแล เมื่อลูกค้าที่ตนดูแลซื้อ สินค้า/บริการ ดังต่อไปนี้กับทางบริษัท

  - รับเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์
  - หลักสูตรการอบรมด้านดิจิทัล
  - รับเป็นวิทยากรบรรยาย
  - รับฝึกอบรมภายในบริษัท

  - รับทำเว็บไซต์
   

 4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่น

  - จ่ายค่าคอมมิชชั่น ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  - หัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ
  - ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นสำเนา)
   

 5. AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า ก็ต่อเมื่อยังทำหน้าที่เป็น AE อิสระ ของบริษัทอยู่เท่านั้น

  - เพราะเงื่อนไขสำคัญของการได้รับค่าคอมมิชชั่นคือการเป็นผู้ดูแลลูกค้า
  - AE อิสระ ท่านใดที่เลิกทำไปแล้วหรือถูกบริษัทยกเลิกการเป็น AE อิสระ เนื่องจากทำผิด ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า
   

 6. ทางบริษัทจะไม่ขายงานให้กับลูกค้าเก่าเอง ยกเว้นเป็นลูกค้าเก่าที่ไม่มี AE อิสระ ท่านใดเป็นเจ้าของบัญชี (เจ้าของบัญชีเลิกทำไปแล้ว) หรือเป็นลูกค้าเก่าที่ AE อิสระ ผู้เป็นเจ้าของบัญชี ไม่ดูแล
   

 7. การเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น

  - ปกติแล้วทางบริษัทไม่มีบริการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า เว้นแต่เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
  - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ AE อิสระ ทราบล่วงหน้า
   

 8. AE อิสระ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  - ข้อตกลงและเงื่อนไข
  - การปกป้องข้อมูลลูกค้า
  - จริยธรรมทางธุรกิจ
   

 9. ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเป็น AE อิสระ หาก AE อิสระ ท่านใด ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ

การให้คำปรึกษา

 

 1. ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาเฉพาะลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้น

  -
  จะไม่รวมถึง บริษัท/องค์กร ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์
  - จะไม่รวมถึง บุคคลในครอบครัว/ทีมงาน ของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์

  ยกเว้น : กรณีการเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท/องค์กร/บุคคล ที่มีเงื่อนไขในการให้คำปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
   

 2. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการขอคำปรึกษาให้กับผู้อื่นได้
   

 3. ท่านที่ซื้อ คอร์ส/บริการ ที่ได้รับสิทธิ์ขอคำปรึกษา เอาไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าอบรมหรือยังไม่ได้เริ่มงาน จะไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ เนื่องจากทางบริษัทยังได้รับข้อมูลไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
   

 4. ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาเฉพาะแนวทางที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามเท่านั้น
   

 5. ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาเท่านั้น จะไม่ได้ช่วยดูแลหรือบริหารจัดการธุรกิจให้กับลูกค้า
   

 6. ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาภายใต้ขอบเขตเนื้อหาของ คอร์ส/บริการ ที่ลูกค้าซื้อ เท่านั้น
   

 7. ทางบริษัทจะให้คำปรึกษาเพียง 1 แบรนด์ เท่านั้น และในส่วนของการทำตลาดบน Facebook จะให้คำปรึกษาเพียง 1 เพจ เท่านั้น

  ยกเว้น : กรณีมีข้อตกลงเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
   

 8. การดำเนินกลยุทธ์ตามเนื้อหาของ คอร์ส/บริการ ให้เป็นดุลยพินิจของลูกค้า ทางบริษัทจะไม่ได้บังคับให้เชื่อหรือทำตาม
   

 9. ทางบริษัทจะไม่ได้ช่วยตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า โดยจะให้คำปรึกษาเท่านั้น
   

 10. ทางบริษัทเพียงให้คำปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้การันตียอดขายหรือความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
   

 11. จะให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ ของ คุณอลงกรณ์ ดอกดวง (Branding Consultant, Founder of BRANDING.co.th)
   

 12. ระยะเวลาในการให้คำปรึกษา ขึ้นอยู่กับข้อตกลงใน คอร์ส/บริการ ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ขอคำปรึกษา

การเข้าร่วมอบรม

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมอบรมในคอร์สต่างๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน

 

 1. ห้ามถ่ายทอดสดการบรรยายเนื้อหา แต่สามารถถ่ายทอดสดบรรยากาศภายนอกห้องอบรมได้
   

 2. ห้ามบันทึกเสียงและห้ามบันทึกวิดีโอการบรรยาย
   

 3. ห้ามเผยแพร่เนื้อหา, เสียง หรือวิดีโอการบรรยาย ในทุกรูปแบบ
   

 4. เนื้อหา, เสียง และวิดีโอในการบรรยาย เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
   

 5. เพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้ที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยาย กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและงดคุยโทรศัพท์ภายในห้องอบรม หากมีความจำเป็นต้องคุยโทรศัพท์ กรุณาคุยด้านนอกห้องอบรม
   

 6. ถ่ายภาพและเผยแพร่ได้
   

 7. จดบันทึกได้ โดยทุกคอร์สจะมีสมุดและปากกาให้ทุกที่นั่ง
   

 8. บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ อาจมีการ LIVE, ถ่ายภาพ และบันทึกวิดีโอ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของทางบริษัทแบบสาธารณะ ทั้งในระหว่างการจัดอบรมและหลังจากจบการอบรมแล้ว

  การเข้าร่วมอบรมในคอร์สต่างๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน ถือว่าท่านอนุญาต หากถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์

  และถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เผยแพร่ข้อมูลแบบสารธารณะในสื่อทุกช่องทางที่บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ใช้เผยแพร่ข้อมูล

   

 9. บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ อาจมีการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม (ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับ) หากท่านให้สัมภาษณ์ จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะในสื่อทุกช่องทางที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ใช้เผยแพร่ข้อมูล

 

 

 

BRANDING.co.th

|

Branding Consultant

© 2023 by BRANDING.co.th

 

 

 

24 HOURS

SERVICE & CONTACT

BRANDING AND SOCIAL MEDIA

MARKETING STRATEGY

(THAILAND) CO., LTD.

บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์

 

ที่ตั้งบริษัท

299/754 หมู่บ้าน มัณฑนา เลค วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 63/2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 | Google Maps

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0105557128025

บัญชีธนาคารของบริษัท

ธนาคารกสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น

ชื่อบัญชี บจก. แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย)

เลขที่บัญชี 954-2-18082-7

FOLLOW US

Facebook
Instagram