ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ผ่านมา เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน ให้เป็นวิทยากรในหัวข้อเกี่ยวกับ Digital Branding Strategy และ Social Media Marketing Strategy ทั้งในรูปแบบการบรรยายและการทำเวิร์คช็อป นอกจากนี้ เรายังได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ต่าง ๆ มีทั้ง Corporate Brand, Product Brand และ Personal Brand ให้เป็น Branding Consultant ทั้งในรูปแบบของหลักสูตรการอบรมและงานที่ปรึกษา ทางบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่าน เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

 

 

 

CLIENTS

OUR

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว : ATTA
1/1
MIKE CAR GALLERY
AEC SERVICE MAC
CHOCOLATE HOUSE
1/1
TrainingMC.co.th
AMETISE CLINIC
ENGLISH ACADEMIC
Cooking.co.th
1/1
SPEAKING.co.th
PATCHA.co.th
1/1
PLAY ACADEMY
KEY24.co.th
1/1