ร่วมกันที่ด้านบน

MISSION
GOAL &
VISION

MISSION

บริการเป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ผ่านการโค้ช (Coaching), เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และ เวิร์คช็อป (Workshop) แบบจับมือทำ สอนจากประสบการณ์ ด้วยกลยุทธ์ที่วัดผลได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาและติดต่อได้ในทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

GOAL

สร้าง BRANDING HOME (ศูนย์เรียนรู้ในการสร้างแบรนด์) อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ภายในปี 2565 สำหรับให้บริการฟรี เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการสร้างแบรนด์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Coaching + Mentoring + Workshop)

VISION

แก้ปัญหาความยากจนและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านการสร้างแบรนด์