COMPANY

เปิดพื้นที่การทำงาน

CORE VALUES

การนั่งสมาธิบนชายหาด

/ 1 /
คุณธรรมนำการค้า

ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักกฎหมาย
และหลักศีลธรรมอันดีงาม มีความจริงใจ
ซื่อสัตย์ต่อ ลูกค้า/คู่ค้า ไม่โจมตีคู่แข่ง

/ 2 /
เป็นที่พึ่งระยะยาว

ใส่ใจและเต็มใจช่วยเหลือ ลูกค้า/คู่ค้า
ยึดมั่นในอุดมการณ์ หนักแน่นในจุดยืน
ไม่ทอดทิ้ง ลูกค้า/คู่ค้า ยึดมั่นในสัญญา

คนรวบรวมในการประชุมร่วมกัน
ต้นไม้เรียงรายสวน

/ 3 /
วัดผลได้และยั่งยืน

ให้บริการด้วยวิธีการที่วัดผลได้
พา ลูกค้า/คู่ค้า มุ่งไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

/ 4 /
พัฒนาต่อเนื่อง

ปรับตัว, ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
และพัฒนา สินค้า/บริการ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ลูกค้า/คู่ค้า

ธุรกิจห้องประชุม
ผู้ชายเดินป่าบนภูเขา

/ 5 /
พึ่งพาตัวเองได้

ใส่ใจในผลประโยชน์ของ ลูกค้า/คู่ค้า
สนับสนุนและส่งเสริมให้ ลูกค้า/คู่ค้า
สามารถพึ่งพาตัวเองได้