การนั่งสมาธิบนชายหาด

BUSINESS

ETHICS

ต่อไปนี้คือหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

1. ยึดหลักคุณธรรมนำการค้า

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมนำการค้า อยู่ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 

 

2. รักษาความลับของลูกค้า

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะรักษาความลับของลูกค้าและผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

 

  • จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและผู้ที่ร่วมงานกับบริษัทไปเปิดเผย

  • จะไม่ทำรีวิวลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่อนุญาต (อ่าน Privacy Policy ทั้งหมด)

  • จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากแบบฟอร์มทั้งหมดของเว็บไซต์ www.branding.co.th ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัย

 

 

3. ใช้วิธีการที่ซื่อสัตย์

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะขายสินค้าและบริการด้วยความซื่อตรง จริงใจ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค ไม่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเกินจริง ไม่โฆษณาขายที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง ไม่โกหกหลอกลวงหรือใช้วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ ขาดความจริงใจต่อลูกค้า เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

 

 

4. ใส่ใจในความสนใจของลูกค้า

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะมีความจริงใจในการให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า จะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความใส่ใจ จะติดตามการร้องเรียนและช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก การให้บริการจะมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

 

5. ใส่ใจบริการหลังการขาย

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะมีความใส่ใจ ดูแล และติดตามผล หลังการใช้บริการของลูกค้า จะสอบถามความพึงพอใจและข้อคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

 

 

6. ไม่พาดพิงหรือโจมตีคู่แข่ง

 

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะไม่พาดพึงหรือโจมตีคู่แข่ง และจะละเว้นพฤติกรรมที่ไม่ถูกจริยธรรมทั้งปวง เช่น ไม่โจมตีคู่แข่ง ไม่กล่าวถึงสินค้าหรือนโยบายของคู่แข่งในแง่ลบ ไม่เปรียบเทียบคู่แข่งอย่างไม่ยุติธรรม เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ