ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

หากคุณรักในอาชีพ AE และมา

ร่วมงานกับเราแบบ Full-time

คุณสามารถตั้งเป้ารายได้ 6-7 หลัก

ต่อเดือน ก็ย่อมได้ และที่สำคัญ

ไปกว่านั้น เราจะทำทุกอย่าง

เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะไม่เสียคน

จากการมาขายงานให้เรา

กำลังประชุม

BECOMING AN AE

หน้าที่ของ AE อิสระ

 1. AE (Account Executive) จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง บริษัท กับ ลูกค้า ของบริษัท โดยจะทำหน้าที่ หาลูกค้า, ขายงานให้บริษัท และดูแลลูกค้าของบริษัท
   

 2. AE จะเข้าไปค้นหาความต้องการของลูกค้า แล้วนำมาแจ้งให้บริษัททราบ และจะสรุปรายละเอียดของงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท ที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
   

 3. AE จะเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัทให้กับลูกค้า โดยก่อนนำเสนอ AE จะตรวจสอบความถูกต้องของ งาน/โซลูชั่นส์ ก่อนเสมอ
   

 4. AE จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท ให้เข้าใจ ก่อนเข้าไปนำเสนอต่อลูกค้า (ทางบริษัทจะมี AE WORKSHOP เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทั้งหมดของบริษัท)
   

 5. AE จะติดต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในหน่วยงานหรือองค์กรของลูกค้า เพื่อเข้าไปนำเสนอ งาน/โซลูชั่นส์ ของบริษัท
   

 6. AE จะพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ต่าง ๆ
   

 7. AE จะเป็นตัวกลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย

ประชุมทีม
การจับมือกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ต่อไปนี้เป็น ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 1. AE อิสระ ไม่ใช่พนักงานของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่มีเงินเดือนและสวัสดิการใด ๆ ให้กับ AE อิสระ
   

 2. AE อิสระ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำงานของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก เป็นต้น
   

 3. AE อิสระ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อของลูกค้าที่ตนดูแล เมื่อลูกค้าที่ตนดูแลซื้อบริการกับบริษัท โดยทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดในขั้นตอนการโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สนใจ และจะระบุจำนวนเปอร์เซ็นต์ลงใน ใบสมัครเป็น AE อิสระ อย่างชัดเจน
  [ ดูบริการของบริษัท ]
   

 4. การจ่ายค่าคอมมิชชั่น
   
  - จ่ายค่าคอมมิชชั่น ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  - หัก ณ ที่จ่าย 3% ของค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ
  - ใช้สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เซ็นสำเนา)
   

 5. AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า ก็ต่อเมื่อยังทำหน้าที่เป็น AE อิสระ ของบริษัทอยู่เท่านั้น
   
  - เพราะเงื่อนไขสำคัญของการได้รับค่าคอมมิชชั่นคือการเป็นผู้ดูแลลูกค้า
   
  - AE อิสระ ท่านใดที่เลิกทำไปแล้วหรือถูกบริษัทยกเลิกการเป็น AE อิสระ เนื่องจากทำผิด ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ จะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อซ้ำของลูกค้าเก่า
   

 6. ทางบริษัทจะไม่ขายงานให้กับลูกค้าเก่าเอง ยกเว้น
   
  6.1 เป็นลูกค้าเก่าที่ไม่มี AE อิสระ ท่านใดเป็นเจ้าของบัญชี (เจ้าของบัญชีเลิกทำไปแล้ว หรือถูกบริษัทยกเลิกการเป็น AE อิสระ ตาม ข้อ 5)
   
  6.2 เป็นลูกค้าเก่าที่ AE อิสระ ผู้เป็นเจ้าของบัญชี ไม่ดูแล
   

 7. การเข้าไปช่วยบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า AE อิสระ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเฉพาะในเดือนแรกเท่านั้น
   
  - ปกติทางบริษัทจะไม่มีบริการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้า ยกเว้นในกรณีวิกฤตหนักและฉุกเฉินเท่านั้น
   
  - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับบริหารธุรกิจให้กับลูกค้าที่วิกฤตหนักและฉุกเฉิน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ AE อิสระ ทราบล่วงหน้า
   

 8. AE อิสระ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
  [ ดูนโยบายของบริษัท ]
   

 9. ห้าม AE อิสระ นำผลงานของทางบริษัทไปแอบอ้างกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นผลงานของตัวเอง
   

 10. ห้าม AE อิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในบริการต่างๆ ของทางบริษัท
   

 11. ห้าม AE อิสระ ประกอบอาชีพ/ธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือเป็นคู่แข่งขันกับบริษัท
   

 12. ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเป็น AE อิสระ หาก AE อิสระ ท่านใด ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกและเงื่อนไขในการเป็น AE อิสระ นี้

สิ่งที่ผู้สมัคร AE อิสระ ต้องเตรียม

 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
   

 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าคอมมิชชั่นของผู้สมัคร 1 ใบ โดยให้เซ็นรับรองสำเนา พร้อมทั้งระบุว่า ใช้สำหรับสมัคร AE อิสระ ของ บริษัท แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
   

 3. Gmail (เพื่อเข้าไปดูสถานะและค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับในแต่ละรอบ)
   

 4. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัญชีธนาคาร มาแนบกับ ใบสมัครเป็น AE อิสระ ในวันที่มาเข้าร่วม AE WORKSHOP

ธุรกิจห้องประชุม
BRANDING.co.th%20-%20CEO%201x1_edited.jp

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

(24 ชม.)